SingleOffer
14.12.2015

Czym jest akredytacja?

 

Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z AKREDYTACJI DLA PLACÓWEK MEDYCZNYCH?

  • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu
  • akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne) 

 

AKREDYTOWANE LABORATORIUM NIEUSTANNIE PODNOSI JAKOŚĆ SWOICH USŁUG

Zawiera się tu między innymi dbanie o:

  • Spójność pomiarową, co najprościej oznacza, że laboratorium musi udowodnić, że używany sprzęt jest wzorcowany, a jego wskazania są prawidłowe
  • Walidację metod pomiarowych – czyli dowód na to, że metodyka pomiarów jest zgodna z uznanymi metodami pomiarowymi zawartymi w normach i wytycznych. Oznacza to, że klient otrzymuje dokładnie taki produkt, jakiego w mniej lub bardziej świadomy sposób oczekuje, czyli rzetelne wyniki pomiarów
  • Wykwalifikowany personel – każda upoważniona, zatrudniana osoba musi spełniać ściśle określone kryteria, aby została dopuszczona do wykonywania pomiarów
  • Realizację planu szkoleń – wszyscy pracownicy są zobowiązani do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu wiedzy, aby w bardziej świadomy sposób (również dzięki doświadczeniu) wykonywali swoją pracę

 

DLACZEGO AKREDYTOWANE LABORATORIUM MUSI STARAĆ SIĘ BARDZIEJ?

Kompetencje naukowe i techniczne akredytowanego laboratorium, rozwój metod pomiarowych, nadzór nad sprzętem i dokumentami, poziom obsługi klienta, jak również jego zadowolenie i wiele innych aspektów podlegają w kolejnych latach ocenie przez audytorów PCA, a w dalszych procesach m.in. zawierającemu się w strukturach PCA – Komitetowi Technicznemu.

 

JAKI JEST CEL AKREDYTOWANEJ FIRMY?

Celem akredytowanej firmy jest stałe doskonalenie procesów zarządzania przepływem dokumentów, a także dbanie o odpowiedni poziom wiedzy technicznej i naukowej. Doświadczenia zebrane przez pracowników w Europie i na świecie pozwalają być wyczulonym i świadomym ewentualnych niezgodności w pracy aparatury rentgenowskiej. Realizacja tych celów wymaga ciągłych inwestycji w kursy i szkolenia, także zagraniczne. Dla klienta oznaczać może (nie zawsze) – z jednej strony wyższy koszt usługi, ale z drugiej strony pewność, że wyniki pomiarów będą odzwierciedlać rzeczywisty stan wykorzystywanej przez niego aparatury, zatem służyły zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów.

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik