Historia spółki

Historia spółki

5 grudnia 2022

Uzyskanie patentu dla kardioznacznika na terenie Europy

1 lutego 2022

Formalne rozpoczęcie działalności w Czechach i na Słowacji w obszarze dystrybucji systemów robotycznych da Vinci

19 stycznia 2022

Podpisanie umowy na pierwszy w Polsce system ZAP-X

System do radiochirurgii stereotaktycznej mózgu, głowy i szyi zostanie uruchomiony w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, na mocy porozumienia z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

29 listopada 2021

Powstanie spółki Synektik Czech Republic, s.r.o. z siedzibą w Pradze w Czechach

15 listopada 2021

Podpisanie umowy o współpracy z Becton Dickinson Rowa Germany GmbH

Synektik zostaje wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów robotycznych BD Rowa w sektorze aptek szpitalnych.

29 października 2021

Uzyskanie patentu dla kardioznacznika na terenie Polski

26 października 2021

Rozpoczęcie badania pacjentów w ramach pozwolenia na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika

Synektik uzyskuje zgodę z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

30 września 2021

Pierwszy w Polsce system do przeprowadzania operacji neurochirurgicznych za pomocą skoncentrowanej wiązki ultradźwięków (FUS)

Grupa Synektik, na mocy współpracy z firmą Insightec, stała się dystrybutorem innowacyjnego systemu do leczenia drżenia samoistnego z wykorzystaniem ultradźwięków. Pierwsze urządzenie pojawi się w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie.

1 sierpnia 2021

Zmiana adresu siedziby

Synektik SA oraz spółka zależna Synektik Pharma Sp. z o.o. zmieniają adres z al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa na ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.

23 czerwca 2020

Nawiązanie współpracy z Genomtec

Porozumienie dotyczy m.in. komercjalizacji testów genetycznych w kierunku SARS-CoV-2 opracowanych i produkowanych przez Genomtec.

Poszerzenie oferty w obszarze terapii o system do radiochirurgii

Synektik rozbudowuje portfolio produktów o ZAP-X, innowacyjny system do stereotaktycznej radiochirurgii głowy i szyi, którego producentem jest amerykańska firma ZAP Surgical Systems.

17 marca 2020

Wypłata historycznie pierwszej dywidendy z wypracowanego zysku

3 lipca 2019

Raport z zakończenia II fazy badań klinicznych kardioznacznika

Raport potwierdza osiągnięcie założonych głównych punktów końcowych zdefiniowanych w protokole badania.

25 czerwca 2019

Pozytywna ocena Komisji Europejskiej dla raportu z realizacji projektu kardioznacznika w ramach finansowania z Programu Horyzont 2020

9 maja 2019

Grupa Synektik jako wyłączny dystrybutor wprowadza robota APOTECA chemo na polski rynek

System, służący do automatycznego przygotowywania dożylnych leków stosowanych w terapiach antynowotworowych, pozwala na ograniczenie kosztów produkcji cytostatyków oraz minimalizację ryzyka typowego dla ręcznego ich sporządzania, w tym ekspozycji farmaceutów na wpływ niebezpiecznych substancji.

5 kwietnia 2019

Zakończenie etapu obserwacji pacjentów w ramach II fazy badań klinicznych kardioznacznika

Zostaje zakończony trzymiesięczny okres obserwacji (tzw. follow-up) pacjentów, którym podano kardioznacznik przeznaczony do obrazowania perfuzji mięśnia sercowego metodą PET. Nie odnotowano niepożądanych zdarzeń w związku z produktem badanym.

14 lutego 2019

Dofinansowanie prac dotyczących 18F-fluorotymidyny

Na mocy umowy pomiędzy Synektik Pharma Sp. z o.o. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Grupa otrzymuje dofinansowanie prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych w ramach projektu pt. „Wprowadzenie na rynek nowego radiofarmaceutyku 18F-fluorotymidyny (FLT) do celowanej diagnostyki onkologicznej i oceny postępów terapii”.

21 grudnia 2018

Zakończenie II fazy badań kardioznacznika

W ramach drugiej fazy badań klinicznych podano cząsteczkę badaną ostatniemu pacjentowi. Oznacza to zakończenie etapu podawania kardioznacznika na potrzeby badań PET-CT pacjentom na zrekrutowanej grupie, zgodnie z założeniami.

20 sierpnia 2018

Sprzedaż pierwszego systemu Da Vinci

Dzięki podpisaniu pierwszej umowy na sprzedaż systemu robotycznego dla chirurgii, Da Vinci typu X trafia do Szpitala Mazovia w Warszawie.

6 lipca 2018

Synektik wyłącznym dystrybutorem na Polskę innowacyjnych systemów robotycznych da Vinci®

Na mocy zawartej umowy z Intuitive Surgical, pionierem i liderem globalnego rynku systemów robotycznych dla chirurgii, Synektik odpowiada m.in. za sprzedaż i serwis robotów, instrumentów i akcesoriów do urządzeń, a także szkolenia lekarzy operatorów.

4 lipca 2018

Synektik Pharma i Iason łączą się w Synektik Pharma

Spółki zależne od Synektik SA – Synektik Pharma Sp. z o.o. (poprzednia nazwa Monrol Poland Ltd Sp. z o.o.) oraz Iason Sp. z o.o. – stają się jednym podmiotem o nazwie Synektik Pharma Sp. z o.o.

6 czerwca 2018

Współpraca z Blue Earth Diagnostics w zakresie produkcji Axumin® – nowego w Polsce radiofarmaceutyku do diagnostyki raka prostaty

Firma Iason sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy Synektik, porozumiała się z Blue Earth Diagnostics Ltd, liderem z branży diagnostyki molekularnej, w sprawie wprowadzenia na polski rynek radiofarmaceutyku Axumin® (fluciclovine 18F), stosowanego w diagnostyce raka prostaty. Na mocy porozumienia w zakładzie w Mszczonowie w 2018 r. rozpocznie się produkcja Axumin®, którego Iason będzie wyłącznym dostawcą na polskim rynku.

29 marca 2018

Zakup Monrol Poland i nowy zakład produkcji radiofarmaceutyków w Mszczonowie

Grupa Synektik kupuje 100 proc. udziałów Monrol Poland od Eczacbaş Monrol i Monrol Europe. Tym samym zwiększa o kolejny liczbę zakładów, w których produkowane są radiofarmaceutyki. Od teraz Synektik dysponuje nowoczesnymi ośrodkami w Kielcach, Warszawie i Mszczonowie.

26 lipca 2017

Pozytywna opinia Komisji Bioetycznej dotycząca II fazy badań klinicznych kardioznacznika

Wydana pozytywna decyzja Komisji Bioetycznej dotyczącą badania klinicznego kardioznacznika, umożliwia rozpoczęcie aktywnej fazy badania klinicznego z udziałem pacjentów w ramach II fazy badań klinicznych nad innowacyjnym kardioznacznikiem.

31 stycznia 2017

Publikacja Strategii Grupy Kapitałowej Synektik na lata 2017-2021

Spółka wskazała strategiczne kierunki rozwoju Grupy do 2021 r., zgodnie z którymi planuje wykorzystać zdobyte kompetencje z zakresu inteligentnych rozwiązań medycznych oraz skoncentrować się na trzech kluczowych, charakteryzujących się największym potencjałem komercyjnym dziedzinach medycznych: onkologii, kardiologii i neurologii. Jednocześnie Synektik zapowiedział rozszerzenie pola działalności z obszaru diagnostyki na obszar terapii, w którym koncentrują się największe wydatki z zakresu ochrony zdrowia.

20 grudnia 2016

Zawarcie umowy na przeprowadzenie II fazy badań klinicznych kardioznacznika

Zawarcie umowy z ClinMed Pharma z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia drugiej fazy badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET.

Celem II fazy badań klinicznych jest między innymi zakres doboru dawki i potwierdzenie bezpieczeństwa działania kardioznacznika do obrazowania PET w celu oceny perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z rozpoznaniem lub z podejrzeniem choroby wieńcowej.

3 listopada 2016

Zakończenie I fazy badań klinicznych radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

Podstawowym celem I fazy badań klinicznych było określenie bezpieczeństwa i tolerancji kardioznacznika na grupie zdrowych pacjentów. Otrzymane wyniki badania klinicznego były zgodne z założonymi celami wyznaczonymi dla badania I fazy i umożliwiły rozpoczęcie II fazy badań z udziałem pacjentów.

5 maja 2016

Podpisanie umowy partnerskiej z Carl Zeiss w Polsce w zakresie dystrybucji i serwisu systemu radioterapii onkologicznej INTRABEAM

Na mocy kontraktu Synektik został wyłącznym przedstawicielem Carl Zeiss w zakresie dystrybucji i serwisu zaawansowanego technologicznie sprzętu do radioterapii stosowanego w leczeniu nowotworów.

23 listopada 2015

Uzyskanie prestiżowej dotacji w ramach programu SME Instrument Horyzont 2020

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Fazy 2 programu Unii Europejskiej dla MŚP Instrument Horyzont 2020. Projekt Spółki zaprezentowano w ramach programu ramowego Horyzont 2020 w kategorii Zdrowie i podkategorii Wspieranie badań klinicznych nowych biomarkerów i urządzeń medycznych. Celem projektu jest przeprowadzenie I i II fazy badań klinicznych dla znacznika do diagnostyki choroby wieńcowej podczas badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).

25 sierpnia 2015 r.

Rozpoczęcie eksportu radioznacznika IASOcholine® do Czech i Słowacji

3 sierpnia 2015

Uzyskanie dotacji z NCBiR na badania związane z kardioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

Zatwierdzenie listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zgodnie ze wspomnianą listą projekt Spółki pt. „Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)” został pozytywnie zweryfikowany pod względem oceny wykonalności, merytorycznej (horyzontalnej i szczegółowej) oraz strategicznej, kwalifikując się tym samym do uzyskania dofinansowania na jego realizację.

10 lipca 2015

Realizacja kompleksowego projektu Sali operacyjnej dla Kliniki Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Realizacja kontraktu dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie na łączną kwotę niemal 21 mln zł netto. Projekt obejmował dostawę specjalistycznych urządzeń diagnostycznych, zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz dostawę pozostałego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali operacyjnej.

14 czerwca 2015

Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

Zawarcie umowy z firmą Hadasit Medical Research Services and Development Ltd z siedzibą w Izraelu na przeprowadzenie pierwszej fazy badań klinicznych związanych z kardioznacznikem przeznaczonym do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET.

4 maja 2015

Rozpoczęcie wytwarzania preparatu IASOcholine® w zakładzie produkcyjnym w Warszawie

Synektik jedynym w Polsce podmiotem posiadającym dwa komercyjne zakłady produkcyjne wytwarzające trzy różne radiofarmaceutyki ( IASOEfdege ® , IASOflu® oraz IASOcholine®).

4 luty 2015

Zakończenie przedklinicznej fazy badań nad radioznacznikiem do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

Pomyślne zakończenie badań przedklinicznych związanych z kardioznacznikiem MPI przeznaczonym do badań serca metodą Tomografii Pozytonowej (PET), prowadzone w ramach współpracy z firmą Hadasit Medical Resarch & Development Ltd – komercyjnym oddziałem Hadassah Medical Center

19 października 2014

Nabycie praw własności produktów EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i IASOcholine® od IASON GmbH

14 października 2014

Debiut Spółki na głównym rynku GPW

2 Października 2014

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki w związku z planowanym przeniesieniem notowań z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych

24 kwietnia 2014

Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Warszawie

14 kwietnia 2014

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych IASON Efdege i IASOflu w zakładzie produkcyjnym w Warszawie

15 stycznia 2014

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii E

3 stycznia 2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o Akcje serii E

14 listopada 2013

Uzyskanie wyłącznego prawa do produkcji i sprzedaży na całym świecie, radioznaczników do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego

Zawarcie umowy na prowadzenie wspólnych badań i zakup licencji z Hadasit Medical Research & Development Ltd z siedzibą w Jeruzalem (Izrael) – należącą do Hadassah Ein-Karem Medical Center. Uzyskanie wyłącznego prawa do produkcji i sprzedaży na całym świecie, radiofarmaceutyków bazujących na ammonium salt, będących innowacyjnymi znacznikami do wykonywania badań diagnostycznych chorób serca w zakresie perfuzji mięśnia sercowego. W umowie postanowiono również o prowadzeniu przez spółki wspólnych prac badawczo-rozwojowych i badań klinicznych nad radioznacznikami opartymi na ammonium salt.

2 października 2013

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcje serii BBB.

27 sierpnia 2013

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o Akcje BBB

marzec 2013

Zakwalifikowanie do indeksu NCX Life Science

Indeks NCX Life Science skupia notowane na rynku NewConnect spółki z sektora medycyny i biotechnologii, których działalność i rozwój odbywa się przy wysokim udziale kapitału intelektualnego i nowoczesnych technologii. Na kwalifikację Emitenta do indeksu NCX Life Science miało wpływ istotne rozszerzenie działalności Grupy Kapitałowej Emitenta od dnia debiutu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect, a w szczególności rozpoczęcie w sierpniu 2012 r. komercyjnej produkcji radiofarmaceutyków.

 

19 grudnia 2012

Otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego IASOflu

18 grudnia 2012

Uzyskanie pozwolenia na budowę zakładu produkcji radiofarmaceutyków w Warszawie

6 grudnia 2012

Zawarcie umowy z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Synektik ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

wrzesień 2012

Zakwalifikowanie Synektik do segmentu rynku NewConnect Lead

Segment skupiający liderów rynku NewConnect, spółki o największym potencjale do przeniesienia notowań na rynek regulowany. W dniu kwalifikacji Emitenta do segmentu zaklasyfikowanych było 8 spółek, a Emitent był jednym z dwóch przedstawicieli branży medycznej i life science. Przynależność do tego segmentu była wyróżnieniem i wskazaniem dużego potencjału rozwoju.

4 stycznia 2012

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii D

15 grudnia 2011

Podpisanie umów dot. rozpoczęcia budowy zakładu produkcyjnego radiofarmaceutyków i Centrum Badawczo-Rozwojowego w Warszawie

Realizując strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie produkcji radiofarmaceutyków w 2011 r. podjęto decyzję o realizacji inwestycji obejmującej budowę i uruchomienie drugiego zakładu produkcyjnego radiofarmaceutyków oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego w Warszawie.
Za organizację procesu budowy zakładu produkcyjnego od strony formalno-prawnej odpowiadała spółka Międzynarodowe Centra Medyczne Inwestycje Sp. z o.o., w której Emitent objął 50% udziałów. Spółka ta zawarła w dniu 15 grudnia 2011 r. z Euromedic Diagnostic Polska Sp. z o.o. umowę poddzierżawy gruntu w Warszawie, na którym rozpoczęto budowę zakładu mającego produkować radiofarmaceutyki na potrzeby Euromedic Diagnostic Polska Sp. z o.o. oraz dla podmiotów zewnętrznych. W pomieszczeniach nowego zakładu produkcji radiofarmaceutyków postanowiono umieścić Centrum Badawczo-Rozwojowe.

 

15 listopada 2011

Zakończenie procesu inwestycyjnego i otrzymanie zezwolenia na wytwarzanie radiofarmaceutyków

Uzyskanie przez spółkę IASON Sp. z o.o. zezwolenia od Generalnego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego. Jednocześnie firma IASON Sp. z o.o. została dopisana do Rejestru Wytwórców/Importerów Farmaceutycznych pod numerem 256.

3 sierpnia 2011

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii C

22 lipca 2011

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji serii A, serii B i serii BB

16 maja, 27 maja, 30 czerwca 2011

Rejestracja podwyższeń kapitału zakładowego Spółki kolejno o Akcje serii B, serii BB oraz serii C

11 stycznia 2011

Przekształcenie Synektik Sp. z o.o. w spółkę akcyjną

4 lutego 2011 r. dokonano wpisu Synektik Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Synektik S.A. została zarejestrowana pod numerem: 0000377574.

14 czerwca 2010

Nabycie 100% udziałów w spółce IASON Sp. z o.o.

W związku z nabyciem udziałów od IASON GmbH, rozpoczęto aktywne działania mające na celu umożliwienie wytwarzania i sprzedawania radiofarmaceutyków wykorzystywanych przy badaniach tomografii pozytonowej (tzw. urządzenia PET).

 

1 czerwca 2010

Zawarcie umowy licencyjnej z firmą IASON GmbH

Pozyskanie wiedzy niezbędnej do produkcji radiofarmaceutyków IASON Efdege (fluorodeoksyglukoza znakowana izotopem 18F) oraz IASOflu (fluorek sodu z zastosowaniem izotopu 18F), zgodnej z zasadami Dobrych Praktyk Produkcji.

28 maja 2010

Zawarcie umowy najmu powierzchni w Świętokrzyskim Centrum Onkologii do prowadzenia produkcji farmaceutyków

Uzyskanie w najem pomieszczenia w Kielcach, stanowiącego część nieruchomości, w której mieści się Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Zobowiązanie IASON Sp. z o.o. do wykorzystywania przedmiotu najmu do prowadzenia działalności produkcyjnej radiofarmaceutyków o krótkim czasie połowicznego rozpadu i dokonania adaptacji przedmiotu najmu na potrzeby tej działalności.

2008

Podpisanie umowy dystrybucyjnej na sprzedaż produktów Grupy Siemens

Rozszerzenie współpracy z Grupą Siemens w zakresie sprzedaży jej produktów. W ramach prowadzonej działalności Spółka oferuje takie produkty jak: tomograf komputerowy (CT), aparaty RTG, rezonanse magnetyczne (NMR), mammografy, angiografy.

2006

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji jako pierwsze laboratorium prywatne

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, umożliwiającego wykonywanie testów akceptacyjnych (odbiorczych) i specjalistycznych. Akredytacja PCA nr AB 703 jest potwierdzeniem kompetencji laboratorium Spółki do prowadzenia wymienionych w zakresie akredytacji badań ściśle określonymi i nadzorowanymi metodami.

2004

Utworzenie laboratorium badawczego aparatury do medycznej diagnostyki obrazowej

Decyzja o utworzeniu laboratorium, wykonującego testy odbiorcze aparatury radiologicznej o promieniowaniu jonizującym, niezbędnych w celu rozpoczęcia użytkowania nowo zainstalowanego zestawu rentgenowskiego oraz testy specjalistyczne aparatury RTG, które wszystkie podmioty opieki zdrowotnej stosujące promieniowanie jonizujące do celów medycznych są zobowiązane do wykonywania raz w roku.

2003

Utworzenie działu rozwiązań informatycznych

Organizacja działu zajmującego się tworzeniem rozwiązań informatycznych, przeznaczonych jako jednolite środowisko pozwalające na archiwizację różnorodnych danych medycznych związanych z pacjentem. Wśród produktów informatycznych Spółki znajduje się uznane na rynku oprogramowanie ARPACS odpowiadające za archiwizowanie i dystrybuowanie obrazów, opisów badań oraz procesów obsługi pacjenta, przepływu informacji o procedurach i rozliczeniach jak i danych administracyjnych pacjenta.

2002

Utworzenie działu montażu i serwisu oraz zawarcie umowy z Siemens

Utworzenie pierwszego zorganizowanego działu serwisowego, wykonującego montaże i instalacje oraz serwis wysokospecjalistycznej aparatury. Spółka współpracowała zarówno z producentami sprzętu i części zamiennych, jak i z użytkownikami aparatury, stale wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. Spółka świadczyła usługi zarówno w Polsce jak i w Europie, w takich krajach jak Włochy, Niemcy, Austria, Norwegia, Rosja, czy Ukraina. Zawarcie umowy z Siemens w zakresie świadczenia usług serwisowych.

4 października 2001

Zawiązanie spółki

Synektik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana aktem notarialnym zawiązania spółki sporządzonym przez Marię Alicję Janowską notariusza w Warszawie, nr Repertorium A nr 7060/2001, w dniu 4 października 2001 r. Wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano w dniu 23 marca 2002 r. Spółka została zarejestrowana pod numerem 0000102600.