SingleOffer
23.08.2017

Kardiologia

shutterstock 1253243541

 Serce nie sługa”, czy rzeczywiście?

Serce to najważniejszy narząd człowieka zarówno w wymiarze fizjologicznym, jak i literackim. Opisywane jest jako źródło najważniejszego z uczuć: miłości. Nieszczęśliwe uczucie może je łatwo złamać, ale szczęśliwa miłość może je natychmiast uleczyć. Po prostu cud!

A w sensie fizjologicznym? Jest po prostu mięśniem, pobudzanym do pracy poprzez stymulację elektryczną, tłoczącym krew do całego układu krwionośnego. W ciągu dnia serce kurczy się około 100 tys. razy i przepompowuje ponad 7 tysięcy litrów krwi. Waży średnio 250 g i jest wielkości zaciśniętej pieści. Z punktu widzenia naszej fizjologii serce to nasz wierny sługa, oddany przyjaciel, który ma niestety nikłe możliwości regeneracji.

Mądry Polak po szkodzie”, niestety…

Statystyki są bezlitosne: choroby układu sercowo-naczyniowego odpowiadają za 31% wszystkich zgonów na świecie. Z ich powodu umiera rocznie ok. 17,2 mln ludzi. Oczekuje się, że liczba ta wzrośnie do ponad 23,6 mln w 2030. Spośród chorób sercowo-naczyniowych najobfitsze, śmiertelne żniwo, zbiera choroba wieńcowa, odbierając każdego roku życie 500 tyś. Amerykanów, 1.8 mln Europejczyków, w tym 75 tyś. Polaków.

Powodem takiego stanu są nasze grzechy główne: nieaktywny, stresogenny tryb życia, nieprawidłowa dieta, palenie tytoniu. Rosnąca skala zjawiska stwarza pilną potrzebę skutecznej i nieinwazyjnej diagnostyki i monitorowania terapii osób z chorobą wieńcową i zagrożonych zawałem. To pozwoliłoby uniknąć wielu z tych tragedii i sprawić, że ponure przesłanie przysłowia „mądry Polak po szkodzie” nie miałoby tu zastosowania.

Miej serce i patrzaj w serce“*, ale jak to zrobić?

My wiemy jak można patrzeć na serce! Za pomocą skanera PET. Badanie to oferuje możliwość obrazowania mięśnia sercowego w wysokiej rozdzielczości. Ponadto, umożliwia ilościowy pomiar ukrwienia mięśnia sercowego i rezerwy przepływu wieńcowego w wartościach bezwzględnych, które służą jako markery prognostyczne wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowych i pozwalają ocenić stan serca i przewidzieć ryzyko zawału. Zwiększenie liczby badań kardiologicznych przy użyciu skanera PET, poprawi diagnostykę, a co za tym idzie skuteczność leczenia, pacjentów z chorobą wieńcową i po zawałach. Badanie perfuzji serca metodą PET ma wysoką wartość diagnostyczną, ale wykorzystanie skanerów PET w diagnostyce kardiologicznej jest niewielkie. W USA diagnostyka mięśnia sercowego stanowi 50% wszystkich procedur diagnostycznych medycyny nuklearnej, natomiast w przypadku samej techniki PET ten udział to poniżej 10%. W Europie ten procent jest jeszcze mniejszy. Wynika to, między innymi, z niewielkiej dostępności skutecznych narzędzi do diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego metodą PET.

Dlatego podjęliśmy wysiłki w celu opracowania optymalnego znacznika do oceny perfuzji mięśnia sercowego w badaniu PET. Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe realizuje, finansowane bezpośrednio przez Synektik oraz przy wsparciu Unii europejskiej, projekty polegające na opracowaniu kardioznacznika. Projekty realizujemy we współpracy z Hadasit Medical Research Services & Development Ltd. z Jerozolimy.

 

 

  CBR 12

 

 

 

 

„Opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia
sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej w badaniu PET (Positron Emission Tomography)”

Projekt polega na opracowaniu kardioznacznika znakowanego radioaktywnym fluorem 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i nieinwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej podczas badania PET (Positron Emission Tomography). Umożliwi on wczesną diagnostykę pacjentów z chorobą wieńcową i po zawałach oraz da szansę wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Projekt jest współfinansowany z Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach
I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

_______________________________________________________________________

 

“Clinical performance validation of a novel biomarker for quantitative imaging of coronary artery disease”

 zdjecie UE

                                                                                                                   

 

 

Śródtytuły są przysłowiami.
*A. Mickiewicz „Romatyczność”

 

 

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego >>

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik