03.08.2017

Raport skonsolidowany za okres H1 2017. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik