31.03.2017

Raport skonsolidowany za okres Q1 2017. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik