22.11.2022

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 do 30 września 2022 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik