18.11.2021

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Synektik S.A za okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik