14.11.2023

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik