11.06.2024

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2023 r. do 30 marca 2024 r. (H1 FY2023)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik