14.02.2024

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synektik SA oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Synektik SA za okres od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (Q1 FY2023)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik