30.09.2014

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2014 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik