30.09.2017

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 (Q3 2017)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik