31.12.2017

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2017 r. (Q4 2017)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik