26.02.2019

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2018 do 31 grudnia 2018

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik