19.06.2019

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2018 do 31 marca 2019

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik