16.11.2020

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2019 do 30 września 2020

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik