11.08.2020

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik