26.02.2020

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik