09.06.2020

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik