23.02.2021

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik