09.08.2022

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik