22.02.2022

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik