14.06.2022

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik