30.09.2018

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik