31.03.2018

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. (Q5 2017)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik