30.06.2018

Śródroczne_skrócone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. (Q6 2017)

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik