InwestorContentPage
05.01.2016

Profil działalności

Grupa Synektik jest integratorem innowacyjnych rozwiązań dla onkologii, kardiologii i neurologii, który sprowadza do Polski i upowszechnia na rodzimym rynku najnowsze technologie.

To wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla chirurgii, diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Synektik jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej przy pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).

Grupa Synektik posiada trzy zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, w Mszczonowie, a także w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym, które pracuje nad radiofarmaceutykami onkologicznymi, kardiologicznymi i neurologicznymi. Grupa rozwija również własne Centrum Badań Klinicznych.

Działalność Grupy Kapitałowej Synektik

 • Sprzedaż sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz świadczenie usług serwisowych, w tym:

        ‐ dostawa sprzętu medycznego stosowanego w chirurgii, radiologii i medycynie nuklearnej

        ‐ tworzenie oprogramowania i sprzedaż rozwiązań informatycznych

        ‐ testy odbiorcze i specjalistyczne

        ‐ usługi serwisowe sprzętu medycznego

 • Produkcja radiofarmaceutyków

Ponadto Grupa prowadzi badania nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, a także rozwija Centrum Badań Klinicznych.

Sprzedaż sprzętu medycznego do diagnostyki i terapii

Grupa sprzedaje urządzenia, jak i realizuje zamówienia przygotowania „pod klucz” pracowni diagnostycznych i sal operacyjnych wraz z dostawą sprzętu medycznego. Synektik, współpracując ze światowymi, wiodącymi producentami, oferuje urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego. W ofercie znajdują się obecnie mammografy, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, urządzenia PET-CT, aparaty RTG przyłóżkowe, aparaty do angiografii, aparaty do fluoroskopii, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C, aparaty do radiografii, a także urządzenia do radioterapii śródoperacyjnej, brachyterapii, echoterapii czy hipotermii wewnątrzotrzewnowej (HIPEC).

Ponadto Synektik jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów robotycznych dla chirurgii da Vinci®. System da Vinci®, opracowany, produkowany i komercjalizowany przez Intiuitive Surgical, to najbardziej zaawansowany system robotyczny na świecie, wykorzystywany do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych m.in. w obszarze urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej. Na mocy umowy z producentem urządzeń Grupa  odpowiada m.in. za sprzedaż robotów, instrumentów i akcesoriów, za serwis oraz szkolenia lekarzy operatorów. Synektik rozwija również ofertę systemów robotycznych dla farmacji onkologicznej

W ramach zleceń „pod klucz” Synektik oferuje m.in. gotowe wyposażenie zakładu radiologicznego oraz sali operacyjnej, polegające na dostawie urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej i do terapii, wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych i montażem klatki Faradaya, wdrożeniem i uruchomieniem rozwiązań informatycznych PACS/RIS oraz dostawą stacji diagnostycznych. 

Rozwiązania informatyczne

Synektik posiada specjalistyczny dział programistyczny zajmujący się tworzeniem autorskich aplikacji informatycznych dedykowanych radiologii, a także wdrażaniem systemów u klienta, szkoleniem personelu i opieką serwisową. Grupa jest producentem autorskiego oprogramowania typu PACS (ang. Picture Archiving and Communication System) i RIS (ang. Radiology Information System) oraz stacji diagnostycznych, umożliwiających prowadzenie pracowni lub oddziału diagnostyki obrazowej. Oprogramowanie służy do rejestracji, wizualizacji, opisu, oceny, dystrybucji i archiwizacji danych obrazowych. W ofercie  znajdują się również rozwiązania z zakresu teleradiologii oraz rejestracji przebiegu operacji na bloku operacyjnym z możliwością zdalnej asysty lub obserwacji na żywo.

Czołowym, autorskim produktem IT oferowanym przez Grupę jest platforma ArPACS, zarejestrowana jako wyrób medyczny pod nazwą ARPACS® Zintegrowany System Medyczny, która dzięki modułowej konstrukcji pozwala na dużą elastyczność i dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z modułów aplikacji jest lekarska stacja diagnostyczna ArView, służąca do wykonywania oceny badań obrazowych z zaawansowanymi funkcjami rekonstrukcji 3D, MPR etc.

Więcej o rozwiązaniach informatycznych

 

Usługi w zakresie wykonywania testów odbiorczych i specjalistycznych

Synektik realizuje od 2004 r. usługi testów specjalistycznych i akredytacji aparatury radiologicznej, dzięki regionalnej sieci zespołów pomiarowych składających się z wykwalifikowanych inżynierów i fizyków.

Zakres prac obejmuje:

 • testy specjalistyczne – pomiary fizyczne, mające na celu sprawdzenie aktualnego stanu urządzenia radiologicznego pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz prawidłowego działania,
 • testy odbiorcze dla urządzeń radiologicznych poddanych istotnej naprawie oraz urządzeń nowo zainstalowanych,
 • działalność szkoleniową w zakresie wykonywania testów aparatury RTG dla szpitali, jak również dla jednostek wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Grupa wykorzystuje zestawy pomiarowe renomowanych firm i posiada ważne świadectwa wzorcowania sprzętu pomiarowego.

Więcej o usługach pomiarowych

 

Usługi w zakresie serwisowania sprzętu

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną grupę specjalistów, którzy umożliwiają świadczenie usług serwisowania urządzeń diagnostyki obrazowej, takich jak aparaty rentgenowskie analogowe i cyfrowe, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, kamery scyntylacyjne i mammografy wyprodukowane przez firmy: Siemens, Picker-Marconi oraz komory gorące i dyspensery wyprodukowane przez firmę Comecer. W ramach usług serwisowych Spółka oferuje naprawy, przeglądy okresowe, wymianę części zamiennych, instalację i deinstalację aparatury. Sprzedaż usług odbywa się w formie: jednorocznych lub wieloletnich umów serwisowych, kontraktów zawartych z użytkownikami, jednorazowych usług. W przypadku niektórych urządzeń rzadkich i niszowych, do których specjaliści Spółki posiadają kwalifikacje w zakresie ich serwisowania, usługi takie są również świadczone poza granicami Polski – ze względu na małą liczbę specjalistów na świecie, którzy posiadają odpowiednie kompetencje. Do usług w zakresie serwisowania sprzętu Emitent włącza również montaż klatek Faradaya, która zwykle jest wykonywana w ramach realizacji zamówień przygotowania „pod klucz” pracowni diagnostycznych.

 

Produkcja radiofarmaceutyków

Produkcja radiofarmaceutyków w ramach działalności Grupy Kapitałowej jest prowadzona przez spółkę zależną Synektik Pharma Sp. z o.o. – będącą pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków, które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej. Grupa Synektik posiada trzy zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, w Mszczonowie, a także w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Produkcja radiofarmaceutyków jest najmłodszym segmentem działalności Grupy Kapitałowej – produkcję rozpoczęto w sierpniu 2012 r. w zakładzie produkcyjnym znajdującym się w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. 

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał na rzecz Synektik Pharma Sp. z o.o. zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego w zakładzie produkcyjnym w Warszawie. Zakład w Warszawie koncentruje się na produkcji znaczników specjalnych oraz produktów opracowanych przez CBR. 

Pierwotnie Spółka działała na podstawie umowy licencji i dystrybucji zawartej z IASON GmbH dającej Synektik Pharma Sp. z o.o. wyłączność na produkcję radiofarmaceutyków zarejestrowanych przez IASON GmbH i dystrybucję ich na terenie Polski, Litwy, Łotwy oraz Białorusi. W październiku 2014 roku Synektik nabył prawa własności do dokumentacji czterech radiofarmaceutyków znakowanych Fluorem (18F) od IASON GmbH. W sierpniu 2015 roku rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne eksportując pierwsze radiofarmaceutyki do Czech i Słowacji.

Obecnie w ofercie Grupy Synektik znajduje się dziewięć radiofarmaceutyków.

Więcej o produktach radiofarmaceutycznych

 

Działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego

W kwietniu 2014 r. Grupa Synektik uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe w Warszawie. Działalność CBR polega na opracowywaniu nowych radiofarmaceutyków, w oparciu o posiadaną wiedzę oraz przyszłe zastosowania radiofarmaceutyków w medycynie. Na lokalizację projektu została wybrana Warszawa, przez wzgląd na szeroką dostępność kadry naukowej, potrzebnej do opracowania nowych radiofarmaceutyków.

Do zadań Centrum Badawczo-Rozwojowym należy:

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi radiofarmaceutykami oraz wdrożeń prototypowych,

 • opracowywanie nowych technologii produkcji radiofarmaceutyków,

 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji izotopów na potrzeby farmacji,

 • inicjowanie i przygotowywanie projektów pilotażowych, w szczególności tych, które przewidują prowadzenie prac rozwojowych i badań technologiczno-koncepcyjnych, polegających na poszukiwaniu oraz definiowaniu składu radiofarmaceutyków, wielkości dawki i stosowanych pierwiastków do opracowania nowatorski wyrobów farmaceutycznych dla medycyny ( w tym onkologii, neurologii, kardiologii ) weterynarii, genetyki i produkcji kosmetyków,

 • nadzór autorski nad wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych,

 • współpraca z renomowanymi instytucjami medycznymi na świecie, w zakresie udoskonalenia wdrożenia produkcji radiofarmaceutyków,

 • współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z uczelniami, instytutami prowadzącymi prace naukowo-badacze i pracownikami tych podmiotów.

Obecnie CBR prowadzi badania nad radiofarmaceutykami mającymi zastosowanie nie tylko w onkologii, ale również kardiologii i neurologii. Obecnie CBR realizuje m.in. projekty z zakresu badań i rozwoju (B+R), które zyskały uznanie Komisji Europejskiej w ramach konkursu Horizon 2020 (wartość dofinansowania to 3,69 mln euro) oraz funduszy Unii Europejskiej prowadzonych w kraju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wartość dofinansowania 5,58 mln zł).

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik