InwestorContentPage
29.01.2016

Prospekt GPW

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie:
– 4.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
– 572.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
– 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BB
– 37.129 akcji zwykłych na okaziciela serii BBB
– 490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
– 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
– 1.810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
tj. łącznie 8.529.129 akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, spółki Synektik S.A. do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 października 2014 r.

 

Pobierz prospekt

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik