SingleOffer
23.08.2017

Zgłaszanie działań niepożądanych

Spółki z Grupy Synektik – Synektik SA oraz Synektik Pharma Sp. z o.o. – jako podmioty odpowiedzialne są zobowiązane w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii do zbierania wszystkich informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku stosowania produktów leczniczych firmy.

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w Ustawie prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

 

Czym jest działanie niepożądane?

Jest to jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. Działania niepożądane produktów leczniczych firm Synektik SA i Synektik Pharma Sp. z o.o. można zgłosić pod numerem telefonu: +48 22 327 09 40 (całodobowa poczta głosowa) lub skontaktować się pod adresem: phv@synektik.com.pl.

Więcej informacji na temat monitorowania bezpieczeństwa leków oraz wzory formularzy dotyczących zgłaszania działań niepożądanych są dostępne na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (link do strony).     

 

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych zebranych w związku z przyjęciem zgłoszenia są spółki z Grupy Synektik: Synektik SA (z siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa) lub Synektik Pharma Sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa).

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny i zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.). W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik