Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

Skupina Synektik přikládá velký význam ochraně soukromí uživatelů našich webových stránek (dále jen „Uživatelé“) a řídí se požadavky právních předpisů, a proto vypracovala dokument informující o zásadách shromažďování, zabezpečení a zpracování osobních údajů poskytnutých Uživateli na webových stránkách patřících do skupiny (dále jen „Služba“), zejména na webových stránkách www.synektik.com.pl.

Právní základ

Tyto zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (RODO), zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb a telekomunikačním zákonem ze dne 16. července 2004.

Správce údajů

Správci osobních údajů Uživatelů jsou společnosti skupiny Synektik (dále jen „Správce“):

 • SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o., se sídlem v Praze (Česká republika), Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5 – Smíchov,
 • Synektik SA se sídlem ve Varšavě 00-728, Polsko, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3,
 • Synektik Pharma Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě 00-728, Polsko, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3.

Registrace a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Správce prohlašuje, že zajišťuje, aby uživatelé uplatňovali svá práva podle zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k vlastním osobním údajům a jejich opravu a práva na kontrolu zpracování vlastních osobních údajů podle zásad popsaných v daném zákoně.

Správce zejména chrání údaje před zpřístupněním neoprávněným osobám, jakož i před zpracováním v rozporu s platnými právními předpisy. Zpracování údajů je trvale kontrolováno Správcem, který zároveň co nejvíce omezuje přístup k údajům a který navíc uděluje příslušná oprávnění pouze tehdy, je-li to nezbytné pro řádný provoz webových stránek.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě výslovného souhlasu uděleného uživatelem při odeslání údajů prostřednictvím k tomu určeného formuláře, a to za účelem a po dobu nezbytnou pro řádné vyřízení úkolu. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných bodech u konkrétních formulářů.

Pokud Uživatel udělí další souhlasy, mohou společnosti skupiny Synektik na základě příslušného souhlasu použít údaje poskytnuté Uživatelem za účelem:

 • zasílání obchodních a marketingových informací prostřednictvím komunikačních prostředků, které si uživatelé zvolí;
 • poskytovat Uživatelům informace o produktech, novinkách a nejnovějším vědeckém vývoji společností ze skupiny Synektik, zasílat pozvánky k účasti a organizovat účast na vědeckých fórech, propagačních akcích a případné spolupráci, jakož i k účasti na průzkumech trhu a průzkumech Správce,
 • získávat zpětnou vazbu od uživatelů o jejich zkušenostech s produkty a aktivitami a o účinnosti informačních kanálů používaných správcem,
 • k provádění interní analýzy za účelem lepšího pochopení obecných trendů (např. analýza nebo predikce preferencí) – na základě údajů v souhrnném formátu.

Příjemci a přístup k údajům

K osobním údajům mohou mít přístup následující příjemci údajů:

 • oprávnění zaměstnanci skupiny Synektik,
 • externí poskytovatelé služeb pověření společností Synektik Group (např. poskytovatelé IT zdrojů, výzkumné organizace, marketingové agentury, poskytovatelé IT služeb atd.), kteří nás podporují při zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje uživatelů nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Všechny IT servery, které mohou zpracovávat osobní údaje, se nacházejí v Polsku.

K osobním údajům uživatelů mají přístup pouze příslušní pracovníci příjemců údajů v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů, které jim byly svěřeny, a pouze pro výše uvedené účely. Všechny osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje jsou povinny zachovávat důvěrnost údajů a chránit je před zpřístupněním neoprávněným osobám.

Doba uchovávání údajů

Správci budou zpracovávat osobní údaje uživatelů pro výše uvedené účely, dokud dotčený uživatel nevznese námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů. Na základě takové námitky budou údaje do 14 pracovních dnů vymazány.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Každý subjekt údajů může vůči správci uplatnit následující práva:

a) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a být informován o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou nepřesné, má právo požadovat jejich opravu (podle článků 15 a 16 RODO),

b) právo požadovat omezení zpracování svých údajů v situacích a za podmínek uvedených v článku 18 RODO (Subjekt údajů může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů po dobu ověření jejich přesnosti nebo do doby, než bude posouzena jeho námitka proti zpracování. Toto právo se uplatní také v případě, kdy je podle názoru subjektu údajů zpracování jeho údajů protiprávní, ale subjekt údajů si nepřeje, aby byly údaje okamžitě vymazány, nebo když potřebuje údaje po delší než předpokládanou dobu zpracování z důvodu otázek určení nebo obhajoby nároků),

c) právo požádat o výmaz údajů v souladu s článkem 17 RODO (právo být zapomenut),

d) právo na přenositelnost údajů podle článku 20 RODO (pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu),

e) právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, pokud správci zpracovávají údaje z důvodu svých oprávněných zájmů (podle čl. 21 odst. 1 RODO),

(f) právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (podle čl. 21 odst. 2 RODO).

Kontaktování správce

V záležitostech týkajících se zpracování údajů a výkonu práv subjektů údajů může subjekt údajů kontaktovat osobu pověřenou správcem (pověřence pro ochranu osobních údajů) zasláním korespondence na e-mailovou adresu iod@synektik.com.pl.

Osoba, která podala žádost nebo požadavek týkající se zpracování jejích osobních údajů v rámci výkonu jejích práv, může být Správcem nebo pověřenou osobou požádána o zodpovězení řady otázek týkajících se jejích osobních údajů, které umožní ověřit její totožnost.

Soubory cookie

Webové stránky www.synektik.com.pl používají „cookies“ (soubory cookie). Tyto textové informace, které se ukládají do počítačů osob používajících webové stránky, pomáhají přizpůsobit služby a obsah individuálním potřebám. Kromě toho je tento mechanismus zodpovědný za usnadnění přístupu uživatelů ke zdrojům, které jsou v nich uloženy. Tento mechanismus neslouží ke shromažďování osobních údajů uživatelů ani jiných informací o nich. Pro správné fungování webových stránek je nutné aktivovat funkci cookies v nastavení prohlížeče.

Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé informace, které ukládá váš prohlížeč. Díky souborům cookie si webové stránky pamatují vaše preference.

Jak můžete soubory cookie spravovat?

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete změnit nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí souborů cookie nezbytných pro registraci, zabezpečení, udržování uživatelských preferencí, ztíží používání webových stránek, v krajním případě může znemožnit používání webových stránek.

Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte z níže uvedeného seznamu webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů daného prohlížeče:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Mobilní zařízení:

 • Android
 • Safari
 • Windows Phone
 • Blackberry

Odkazy na další webové stránky

Webové stránky skupiny Synektik obsahují odkazy na jiné webové stránky. Správce neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Doporučujeme vám, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů jiných webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na webové stránky vlastněné společnostmi skupiny Synektik.

Statistiky služby Google Analytics

Návštěvnost webových stránek může být sledována pomocí statistik Google Analytics. Jejím účelem je shromažďovat údaje o používání a oblíbenosti našich webových stránek. Používáním Webových stránek souhlasíte s tím, aby vaše údaje byly analyzovány službou Google Analytics pro zde popsané účely.