Bezpieczeństwo produktów

Zgłaszanie działań niepożądanych i incydentów medycznych

Działania niepożądane

Zgłaszanie działań niepożądanych

Spółki z Grupy Synektik – Synektik SA oraz Synektik Pharma Sp. z o.o. – jako podmioty odpowiedzialne są zobowiązane w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii do zbierania wszystkich informacji dotyczących działań niepożądanych, które wystąpiły w wyniku stosowania produktów leczniczych firmy.

Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów zawartych w Ustawie prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.

Czym jest działanie niepożądane?

Jest to jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. Działania niepożądane produktów leczniczych firm Synektik SA i Synektik Pharma Sp. z o.o. można zgłosić pod numerem telefonu: +48 22 327 09 40 (całodobowa poczta głosowa) lub skontaktować się pod adresem: phv@synektik.com.pl.

Więcej informacji na temat monitorowania bezpieczeństwa leków oraz wzory formularzy dotyczących zgłaszania działań niepożądanych są dostępne na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

RODO

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych zebranych w związku z przyjęciem zgłoszenia są spółki z Grupy Synektik: Synektik SA (z siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa) lub Synektik Pharma Sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa).

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych. Podanie danych osobowych przez osoby wykonujące zawód medyczny i zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.). W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Kontakt

Jak zgłosić działanie niepożądane?

Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych (radiofarmaceutyki) możesz wykonać poprzez kontakt na:
e-mail: phv@synektik.com.pl
tel.: +48 22 327 09 40 (całodobowa poczta głosowa)

Incydenty medyczne

Zgłaszanie incydentów medycznych (wyroby medyczne)

Zgłaszanie incydentów medycznych (wyroby medyczne) odbywa się poprzez skrzynkę mailową:
e-mail: wyroby@synektik.com.pl