Akcje i akcjonariat

Notowania giełdowe (PLN)

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Informacje o akcjonariacie – procentowy udział w akcjach i udział głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Akcjonariat

Szczegółowa struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ Udział w głosach na WZ

Książek Holding Sp. z o.o.

2 229 056

26,13 %

2 229 056

26,13 %

Melhus Company Ltd

2 047 380

24,00 %

2 047 380

24,00 %

Pozostali

4 252 693

49,87 %

4 252 693

49,87 %

SUMA:

8 529 129

100,00 %

8 529 129

100,00 %

Polityka dywidendowa Synektik

Polityka dywidendowa

Synektik nie przyjął polityki dywidendowej. W latach 2011-2018 Spółka nie wypłacała dywidendy inwestując wypracowane dochody w dalszy rozwój firmy, w tym w strategiczne projekty badawczo-rozwojowe. W okresie najbliższych kilku lat Zarząd każdorazowo będzie uzależniał wystąpienie, do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o wypłatę dywidendy, od sytuacji finansowej Spółki oraz od sytuacji ogólnorynkowej. Historycznie decyzja o wypłacie dywidendy przedstawiała się następująco:

2023

21 lutego 2023 r.

21 lutego 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Synektik podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 5,12 mln zł, co stanowiło 0,60 zł na akcję. Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 1 marca 2023 r., a termin jej wypłaty na 9 marca 2023 r.

2022

1 lutego 2022 r.

1 lutego 2022 r. Akcjonariusze Spółki zdecydowali o podziale zysku za rok obrotowy 2020/2021. Datę ustalenia prawa do dywidendy ustalono na 10 lutego 2022 r. i termin wypłaty na 18 lutego 2022 r.

2021

11 lutego 2021 r.

11 lutego 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019/2020. Dzień dywidendy ustalono na18 lutego 2021 roku, a termin jej wypłaty na 26 lutego 2021 r.

2020

3 marca 2020 r.

W dniu 3 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Synektik podjęło decyzję o wypłacie pierwszej w historii Spółki dywidendy w wysokości 3,07 mln zł, co stanowiło 0,36 zł na akcję. Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 10 marca 2020 r., a termin jej wypłaty na 17 marca 2020 r.

Prognozy finansowe

W latach 2011-2015 Spółka raz opublikowała prognozy finansowe.

Opublikowane w raporcie bieżącym EBI nr 24/2011 z dnia 24 grudnia 2011 roku prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synektik S.A. obejmowały lata finansowe 2012-2013. W dniu 13 listopada 2012 roku raportem bieżącym EBI nr 35/2012 Spółka dokonała korekty prognoz finansowych na lata 2012-2013. Podstawową przyczyną dokonania korekty prognoz finansowych było przesunięcie się momentu rozpoczęcia komercyjnej sprzedaży radiofarmaceutyków, a tym samym uzyskanie poziomu przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych przez podmiot zależny od Spółki. W raporcie bieżącym nr 5/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku oraz raporcie okresowym nr 11/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku Spółka przekazała informację o stanie realizacji prognoz finansowych odpowiednio za 2012 i 2013 rok.

Poniżej znajdują się linki do raportów bieżących dotyczących prognoz finansowych ich korekty oraz stopnia wykonania:

Analizy

Rekomendacje domów maklerskich

Trendy od 2023 roku
Data Instytucja Rekomendacja Cena docelowa

25.04.2024

Ipopema Securities

Kupuj

167,90 PLN

01.03.2024

Trigon DM

Kupuj

180,60 PLN

29.02.2024

East Value Research

Kupuj

138,10 PLN

14.12.2023

East Value Research

Kupuj

109,70 PLN

11.12.2023

Trigon DM

Kupuj

108,00 PLN

11.12.2023

BM mBank

Kupuj

100,00 PLN

22.11.2023

Ipopema Securities

Kupuj

106,60 PLN

23.10.2023

Trigon DM

Kupuj

98,80 PLN

06.09.2023

BM mBank

Kupuj

87,00 PLN

31.08.2023

East Value Research

Kupuj

95,50 PLN

29.06.2023

Ipopema Securities

Trzymaj

75,00 PLN

18.04.2023

Trigon DM

Kupuj

74,80 PLN

05.04.2023

Ipopema Securities

Kupuj

56,70 PLN

26.01.2023

Ipopema Securities

Kupuj

42,00 PLN

Prospekty emisyjne

Prospekt GPW

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie:
– 4.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
– 572.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
– 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BB
– 37.129 akcji zwykłych na okaziciela serii BBB
– 490.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
– 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
– 1.810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
tj. łącznie 8.529.129 akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, spółki Synektik S.A. do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 2 października 2014 r.

Pobierz prospekt
Wszystkich uczestników rynku kapitałowego zachęcamy do zapoznania się z Dokumentem Informacyjnym Synektik S.A.

Dokumenty informacyjne NC

Nazwa pliku Akcja
Dokument informacyjny - akcje serii D Pobierz plik
Dokument informacyjny - akcje serii D Pobierz plik
Dokument informacyjny - akcje serii C Pobierz plik
Załącznik - akcje serii C Pobierz plik
Dokument informacyjny - akcje serii A, B, BB Pobierz plik
Dokumenty informacyjne NC

Dokument Informacyjny Synektik S.A.

Jednocześnie informujemy, że zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt (Memorandum) nie mogą być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Ani Prospekt (Memorandum) ani papiery wartościowe nimi objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem (Memorandum) nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.