Kim jesteśmy

Poznaj profile działalności Grupy Synektik

 • Grupa Synektik jest integratorem innowacyjnych rozwiązań dla onkologii, kardiologii i neurologii, który sprowadza do Polski i upowszechnia na rodzimym rynku najnowsze technologie.

  To wiodący dostawca innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla chirurgii, diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą zaawansowanych urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Synektik jest również pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej przy pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).

  Grupa Synektik posiada trzy zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, w Mszczonowie, a także w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym, które pracuje nad radiofarmaceutykami onkologicznymi, kardiologicznymi i neurologicznymi. Grupa rozwija również własne Centrum Badań Klinicznych.

  • Sprzedaż sprzętu medycznego, rozwiązań informatycznych oraz świadczenie usług serwisowych, w tym:
   • dostawa sprzętu medycznego stosowanego w chirurgii, radiologii i medycynie nuklearnej
   • tworzenie oprogramowania i sprzedaż rozwiązań informatycznych
   • testy odbiorcze i specjalistyczne
   • usługi serwisowe sprzętu medycznego
  • Produkcja radiofarmaceutyków

  Ponadto Grupa prowadzi badania nad nowymi radiofarmaceutykami w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, a także rozwija Centrum Badań Klinicznych.

 • Grupa sprzedaje urządzenia, jak i realizuje zamówienia przygotowania „pod klucz” pracowni diagnostycznych i sal operacyjnych wraz z dostawą sprzętu medycznego. Synektik, współpracując ze światowymi, wiodącymi producentami, oferuje urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego. W ofercie znajdują się obecnie mammografy, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, urządzenia PET-CT, aparaty RTG przyłóżkowe, aparaty do angiografii, aparaty do fluoroskopii, aparaty USG, aparaty RTG z ramieniem C, aparaty do radiografii, a także urządzenia do radioterapii śródoperacyjnej, brachyterapii, echoterapii czy hipotermii wewnątrzotrzewnowej (HIPEC).

  Ponadto Synektik jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę systemów robotycznych dla chirurgii da Vinci®. System da Vinci®, opracowany, produkowany i komercjalizowany przez Intiuitive Surgical, to najbardziej zaawansowany system robotyczny na świecie, wykorzystywany do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych m.in. w obszarze urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej. Na mocy umowy z producentem urządzeń Grupa odpowiada m.in. za sprzedaż robotów, instrumentów i akcesoriów, za serwis oraz szkolenia lekarzy operatorów. Synektik rozwija również ofertę systemów robotycznych dla farmacji onkologicznej

  W ramach zleceń „pod klucz” Synektik oferuje m.in. gotowe wyposażenie zakładu radiologicznego oraz sali operacyjnej, polegające na dostawie urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej i do terapii, wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych i montażem klatki Faradaya, wdrożeniem i uruchomieniem rozwiązań informatycznych PACS/RIS oraz dostawą stacji diagnostycznych.

 • Synektik posiada specjalistyczny dział programistyczny zajmujący się tworzeniem autorskich aplikacji informatycznych dedykowanych radiologii, a także wdrażaniem systemów u klienta, szkoleniem personelu i opieką serwisową. Grupa jest producentem autorskiego oprogramowania typu PACS (ang. Picture Archiving and Communication System) i RIS (ang. Radiology Information System) oraz stacji diagnostycznych, umożliwiających prowadzenie pracowni lub oddziału diagnostyki obrazowej. Oprogramowanie służy do rejestracji, wizualizacji, opisu, oceny, dystrybucji i archiwizacji danych obrazowych. W ofercie znajdują się również rozwiązania z zakresu teleradiologii oraz rejestracji przebiegu operacji na bloku operacyjnym z możliwością zdalnej asysty lub obserwacji na żywo.

  Czołowym, autorskim produktem IT oferowanym przez Grupę jest platforma ArPACS, zarejestrowana jako wyrób medyczny pod nazwą ARPACS® Zintegrowany System Medyczny, która dzięki modułowej konstrukcji pozwala na dużą elastyczność i dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z modułów aplikacji jest lekarska stacja diagnostyczna ArView, służąca do wykonywania oceny badań obrazowych z zaawansowanymi funkcjami rekonstrukcji 3D, MPR etc.

  Więcej o rozwiązaniach informatycznych

 • Synektik realizuje od 2004 r. usługi testów specjalistycznych i akredytacji aparatury radiologicznej, dzięki regionalnej sieci zespołów pomiarowych składających się z wykwalifikowanych inżynierów i fizyków.

  Zakres prac obejmuje:

  • testy specjalistyczne – pomiary fizyczne, mające na celu sprawdzenie aktualnego stanu urządzenia radiologicznego pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz prawidłowego działania,
  • testy odbiorcze dla urządzeń radiologicznych poddanych istotnej naprawie oraz urządzeń nowo zainstalowanych,
  • działalność szkoleniową w zakresie wykonywania testów aparatury RTG dla szpitali, jak również dla jednostek wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

  Grupa wykorzystuje zestawy pomiarowe renomowanych firm i posiada ważne świadectwa wzorcowania sprzętu pomiarowego.

  Więcej o usługach pomiarowych

 • Spółka zatrudnia wykwalifikowaną grupę specjalistów, którzy umożliwiają świadczenie usług serwisowania urządzeń diagnostyki obrazowej, takich jak aparaty rentgenowskie analogowe i cyfrowe, tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, kamery scyntylacyjne i mammografy wyprodukowane przez firmy: Siemens, Picker-Marconi oraz komory gorące i dyspensery wyprodukowane przez firmę Comecer. W ramach usług serwisowych Spółka oferuje naprawy, przeglądy okresowe, wymianę części zamiennych, instalację i deinstalację aparatury. Sprzedaż usług odbywa się w formie: jednorocznych lub wieloletnich umów serwisowych, kontraktów zawartych z użytkownikami, jednorazowych usług. W przypadku niektórych urządzeń rzadkich i niszowych, do których specjaliści Spółki posiadają kwalifikacje w zakresie ich serwisowania, usługi takie są również świadczone poza granicami Polski – ze względu na małą liczbę specjalistów na świecie, którzy posiadają odpowiednie kompetencje. Do usług w zakresie serwisowania sprzętu Emitent włącza również montaż klatek Faradaya, która zwykle jest wykonywana w ramach realizacji zamówień przygotowania „pod klucz” pracowni diagnostycznych.

 • Produkcja radiofarmaceutyków w ramach działalności Grupy Kapitałowej jest prowadzona przez spółkę zależną Synektik Pharma Sp. z o.o. – będącą pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków, które są wykorzystywane w diagnostyce onkologicznej. Grupa Synektik posiada trzy zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, w Mszczonowie, a także w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Produkcja radiofarmaceutyków jest najmłodszym segmentem działalności Grupy Kapitałowej – produkcję rozpoczęto w sierpniu 2012 r. w zakładzie produkcyjnym znajdującym się w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

  W dniu 14 kwietnia 2014 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał na rzecz Synektik Pharma Sp. z o.o. zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego w zakładzie produkcyjnym w Warszawie. Zakład w Warszawie koncentruje się na produkcji znaczników specjalnych oraz produktów opracowanych przez CBR.

  Pierwotnie Spółka działała na podstawie umowy licencji i dystrybucji zawartej z IASON GmbH dającej Synektik Pharma Sp. z o.o. wyłączność na produkcję radiofarmaceutyków zarejestrowanych przez IASON GmbH i dystrybucję ich na terenie Polski, Litwy, Łotwy oraz Białorusi. W październiku 2014 roku Synektik nabył prawa własności do dokumentacji czterech radiofarmaceutyków znakowanych Fluorem (18F) od IASON GmbH. W sierpniu 2015 roku rozpoczął ekspansję na rynki zagraniczne eksportując pierwsze radiofarmaceutyki do Czech i Słowacji.

  Obecnie w ofercie Grupy Synektik znajduje się dziewięć radiofarmaceutyków.

  Więcej o produktach radiofarmaceutycznych

 • W kwietniu 2014 r. Grupa Synektik uruchomiła Centrum Badawczo-Rozwojowe w Warszawie. Działalność CBR polega na opracowywaniu nowych radiofarmaceutyków, w oparciu o posiadaną wiedzę oraz przyszłe zastosowania radiofarmaceutyków w medycynie. Na lokalizację projektu została wybrana Warszawa, przez wzgląd na szeroką dostępność kadry naukowej, potrzebnej do opracowania nowych radiofarmaceutyków.

  Do zadań Centrum Badawczo-Rozwojowym należy:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi radiofarmaceutykami oraz wdrożeń prototypowych,
  • opracowywanie nowych technologii produkcji radiofarmaceutyków,
  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie produkcji izotopów na potrzeby farmacji,
  • inicjowanie i przygotowywanie projektów pilotażowych, w szczególności tych, które przewidują prowadzenie prac rozwojowych i badań technologiczno-koncepcyjnych, polegających na poszukiwaniu oraz definiowaniu składu radiofarmaceutyków, wielkości dawki i stosowanych pierwiastków do opracowania nowatorski wyrobów farmaceutycznych dla medycyny ( w tym onkologii, neurologii, kardiologii ) weterynarii, genetyki i produkcji kosmetyków,
  • nadzór autorski nad wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych,
  • współpraca z renomowanymi instytucjami medycznymi na świecie, w zakresie udoskonalenia wdrożenia produkcji radiofarmaceutyków,
  • współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z uczelniami, instytutami prowadzącymi prace naukowo-badacze i pracownikami tych podmiotów.

  Obecnie CBR prowadzi badania nad radiofarmaceutykami mającymi zastosowanie nie tylko w onkologii, ale również kardiologii i neurologii. Obecnie CBR realizuje m.in. projekty z zakresu badań i rozwoju (B+R), które zyskały uznanie Komisji Europejskiej w ramach konkursu Horizon 2020 (wartość dofinansowania to 3,69 mln euro) oraz funduszy Unii Europejskiej prowadzonych w kraju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wartość dofinansowania 5,58 mln zł).

Rynek ochrony zdrowia

Sprzedaż sprzętu medycznego do diagnostyki i terapii

Ze względu na swoją działalność Synektik jest uczestnikiem rynku ochrony zdrowia. W Polsce istotnymi determinantami tego rynku są takie czynniki, jak sytuacja makroekonomiczna, źródła finansowania służby zdrowia i stan infrastruktury medycznej, postęp technologiczny oraz czynniki o charakterze demograficznym, np. poziom starzenia się społeczeństwa. Dodatkowo istotne dla działalności Spółki i Grupy Kapitałowej będą specyficzne uwarunkowania w diagnostyce obrazowej oraz medycynie.

Czytaj więcej
Historia spółki

Zapoznaj się z historią poznania spółki Synektik

Dostarczamy najwyższej jakości sprzęt medyczny już od lat

Czytaj więcej

Schemat organizacyjny Zarządu Synektik SA

Dokumenty korporacyjne

Pliki do pobrania


Mając na uwadze przejrzyste relacje z uczestnikami rynku kapitałowego, przekazujemy inwestorom i opinii publicznej pełną informację o Synektik SA.

Nazwa pliku Akcja
Statut Synektik S.A Pobierz plik
Regulamin Rady Nadzorczej Synektik S.A Pobierz plik
Regulamin Zarządu Synektik S.A. Pobierz plik
KRS Pobierz plik
Regulamin Walnego Zgromadzenia Synektik S.A. Pobierz plik
Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Pobierz plik
Regulamin Komitetu Audytu Pobierz plik
Polityka wynagrodzeń Synektik SA Pobierz plik

Wyniki finansowe

Zestawienie wybranych danych finansowych Spółki za lata obrotowe 2013-2022.

Pobierz plik z danymi
Dobre praktyki

Dobre praktyki

Synektik SA dba o należytą komunikację z inwestorami, prowadząc przejrzystą i skuteczną politykę informacyjną. W tym celu zapewnia łatwy i niedyskryminujący nikogo dostęp do ujawnianych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi i kanałów komunikacji.