30.09.2016

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 30 września 2016 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik