31.12.2016

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2016 r.

Zapoznaj się z produktami i rozwiązaniami Grupy Synektik