Testy RTG

Testy RTG w akredytowanym laboratorium badawczym

Zapoznaj się z szerokim wachlarzem naszych możliwości

Zakres działalności

Testy aparatury RTG i gammakamer (działalność akredytowana)

 • mammografia
 • angiografia
 • radiografia
 • stomatologia
 • fluroskopia
 • tomografia komputerowa
 • pantomografia i cefalometria
 • planarne kamery scyntylacyjne
 • monitory medyczne
 • CBCT
 • SPECT
 • Dodatkowe usługi (nieakredytowane)

 • szkolenia z wykonywania testów podstawowych w mammografii, angiografii, radiografii ogólnej, fluroskopii, tomografii komputerowej
 • szkolenie z wykonywania testów podstawowych w stomatologii
 • pomiary skuteczności osłon stałych
 • pomiary mocy dawki wokół aparatu RTG
 • kalibracja monitorów (BARCO, EIZO)
 • Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 703

  potwierdza kompetencje naszego Laboratorium do prowadzenia wymienionych w zakresie akredytacji badań ściśle określonymi i nadzorowanymi metodami. Nadzór Polskiego Centrum Akredytacji jest gwarancją poprawnego wykonania wszystkich prac, a także do sporządzenia sprawozdania z wykonania testów specjalistycznych w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami prawa.

  Testy RTG wykonujemy od 2004 roku

  Ponad 2500 testów wykonywanych w ciągu roku przez ekipy pomiarowe stwarza warunki do gromadzenia doświadczeń pozwalających na ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług.

  Zaufało nam już ponad 1000 klientów

  Nasza wiedza powstała na bazie sprawdzonych na świecie rozwiązań. Ścisła specjalizacja firmy, doświadczenie i kompetencje pracowników oraz polityka firmy zapewniają odpowiednią jakość usług i kontaktów z klientem.
  Dlaczego my?

  10 powodów dlaczego warto zrobić testy RTG w naszym laboratorium:

  Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

  1. Najwyższa jakość w Polsce

  Posiadamy akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji , co świadczy o najwyższej jakości przeprowadzanych przez nas testów RTG

  2. Najwyższa jakość w Polsce

  Nasz system zarządzania spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
  Laboratorium badawcze jest akredytowane przez PCA, nr AB 703 (certyfikat pdf, zakres akredytacji).

  3. Najwyższa jakość w Polsce

  Posiadamy ważne certyfikaty wzorcowania sprzętu pomiarowego. Producentami naszego sprzętu są firmy o międzynarodowej renomie (WELLHOFER, RAYSAFE, PEHAMED, GAMMEX, RTI).

  4. Bezpieczeństwo

  Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 3 mln USD

  5. Bezpieczeństwo

  Mamy wysoko wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem (inżynierowie i magistrowie fizyki medycznej i/lub fizyki).

  6. Sprawne działanie

  Działamy szybko, dokładnie i jesteśmy elastyczni. Rozmieszczenie naszych ekip pomiarowych pozwala zapewnić krótki czas reakcji. Protokoły z testów dostarczamy w ciągu 7 dni (lub niezwłocznie na życzenie klienta), także podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

  7. Korzyści finansowe

  Brak ukrytych kosztów. Laboratorium nie pobiera opłat za dojazdy, noclegi i inne dodatkowe koszty

  8. Korzyści finansowe

  Szanujemy wymóg gospodarności, dlatego kiedy zdecydują się Państwo rozpocząć z nami współpracę jesteśmy w stanie dostosować termin płatności do Państwa potrzeb.

  9. Korzyści Finansowe

  Bezpłatnie tylko u nas:

  • Konsultacje techniczne
  • Certyfikat wykonania testów z informacją o wykonaniu testów RTG przez laboratorium akredytowane

  10. Korzyści finansowe

  Nasza stała, bardzo udana współpraca z pracownikami serwisu wiodących producentów aparatury RTG (Siemens, Philips, Shim-Med, GE i innych) w zakresie testów akceptacyjnych pozwala uniknąć nieporozumień w zakresie obsługi sprzętu oraz dodatkowych kosztów i straty czasu dla placówki. Nasze duże doświadczenie skutkuje tym, że w zasadzie nie wymagamy udziału serwisu przy wykonywaniu testów.

  O Akredytacji

  Czym jest akredytacja?

  Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

  Jakie są korzyści z akredytacji dla placówek medycznych?

  • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu
  • akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów
  • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne)
  Nieustanny rozwój

  Podnoszenie jakości usług

  Zawiera się tu między innymi dbanie o:

  • Spójność pomiarową, co najprościej oznacza, że laboratorium musi udowodnić, że używany sprzęt jest wzorcowany, a jego wskazania są prawidłowe
  • Walidację metod pomiarowych – czyli dowód na to, że metodyka pomiarów jest zgodna z uznanymi metodami pomiarowymi zawartymi w normach i wytycznych. Oznacza to, że klient otrzymuje dokładnie taki produkt, jakiego w mniej lub bardziej świadomy sposób oczekuje, czyli rzetelne wyniki pomiarów
  • Wykwalifikowany personel – każda upoważniona, zatrudniana osoba musi spełniać ściśle określone kryteria, aby została dopuszczona do wykonywania pomiarów
  • Realizację planu szkoleń – wszyscy pracownicy są zobowiązani do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu wiedzy, aby w bardziej świadomy sposób (również dzięki doświadczeniu) wykonywali swoją pracę
  Cel akredytowanej firmy

  Akredytowane laboratorium stara się bardziej

  Kompetencje naukowe i techniczne akredytowanego laboratorium, rozwój metod pomiarowych, nadzór nad sprzętem i dokumentami, poziom obsługi klienta, jak również jego zadowolenie i wiele innych aspektów podlegają w kolejnych latach ocenie przez audytorów PCA, a w dalszych procesach m.in. zawierającemu się w strukturach PCA – Komitetowi Technicznemu. Celem akredytowanej firmy jest stałe doskonalenie procesów zarządzania przepływem dokumentów, a także dbanie o odpowiedni poziom wiedzy technicznej i naukowej. Doświadczenia zebrane przez pracowników w Europie i na świecie pozwalają być wyczulonym i świadomym ewentualnych niezgodności w pracy aparatury rentgenowskiej. Realizacja tych celów wymaga ciągłych inwestycji w kursy i szkolenia, także zagraniczne. Dla klienta oznaczać może (nie zawsze) – z jednej strony wyższy koszt usługi, ale z drugiej strony pewność, że wyniki pomiarów będą odzwierciedlać rzeczywisty stan wykorzystywanej przez niego aparatury, zatem służyły zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów.

  Najczęściej zadawane pytania

  • Testy podstawowe mają na celu zapewnienie dokładności, poprawności i powtarzalności procedur diagnostycznych i dlatego są one istotnym elementem systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce. Testy podstawowe powinny być przeprowadzane przez pracowników jednostki ochrony zdrowia uprawnionych do obsługi urządzeń radiologicznych.

  • Testom akceptacyjnym podlegają urządzenia radiologiczne poddane istotnej naprawie oraz urządzenia nowo zainstalowane.

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2759) w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.

  • Testami specjalistycznymi nazywa się zestaw złożonych pomiarów fizycznych, które mają na celu sprawdzenie aktualnego stanu urządzenia radiologicznego pod względem bezpieczeństwa stosowania oraz prawidłowego działania. Przedziały tolerancji badanych fizycznych parametrów zostały dokładnie określone w rozporządzeniu ministra zdrowia.

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2759) w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.

  • Testy specjalistyczne aparatów RTG muszą być przeprowadzane co najmniej raz na 12 miesięcy, a w przypadku aparatów stomatologicznych wewnątrzustnych co najmniej raz na 24 miesiące. Testy monitorów opisowych i przeglądowych muszą być przeprowadzane co najmniej raz na 12 miesięcy.

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2759) w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.

  • Należy zapewnić:

   • dostęp do dokumentacji technicznej aparatu,
   • obecność osoby uprawnionej do obsługi urządzeń rtg,
   • możliwość wykorzystania materiałów eksploatacyjnych- np. kaset i błon rentgenowskich,
   • sprawozdania z poprzednich testów.
  • Testy specjalistyczne mogą wykonywać jedynie firmy, które posiadają akredytację PCA.

  • KONSEKWENCJE NIEWYKONANIA TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH (tzn. braku ważnego Protokołu z testów specjalistycznych)

   System kontroli, który ma zadanie weryfikować terminowe przeprowadzanie testów specjalistycznych przez jednostki ochrony zdrowia składa się z dwóch elementów:

   Nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

   • Audytów klinicznych
    wewnętrznych (kierownik jednostki ochrony zdrowia)
   • zewnętrznych (wojewódzki konsultant)

   W obu elementach tego systemu szczególną uwagę zespołów audytorskich przywiązuje się do kontrolę regularnego wykonywania testów wewnętrznych, do których zalicza się testy specjalistyczne oraz testy podstawowe.

   Braki w dokumentacji systemu zarządzania jakością (w tym ważnego Protokołu z testów specjalistycznych) jakie zostaną stwierdzone podczas kontroli mogą skutkować konsekwencjami cofnięcia zgody na wykonywanie świadczeń.

   Zamknięcie pracowni rtg na skutek nie spełnienia wymogów prawnych nie jest jedyną możliwą negatywną konsekwencją dla jednostek ochrony zdrowia. Pacjenci uważający się za poszkodowanych mogą wytaczać procesy cywilne o odszkodowanie. W beznadziejnej sytuacji procesowej znajdują się jednostki ochrony zdrowia, które nie spełniały wymogów ustawowych dotyczących stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.

  • Wszystkie informacje związane z wymaganymi testami, niezbędną dokumentacją oraz podziałem obowiązków zawarte są w Ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941 oraz z 2022 r. poz. 974) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (t. jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2759) w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych.

  W przypadku zainteresowania ofertą testów RTG prosimy o kontakt z Działem Handlowym w celu przygotowania spersonalizowanej oferty.